ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“เต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ”

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่ การเป็นหน่วยงานให้บริการที่เป็นเลิศด้านงานพัสดุ ยึดมั่นในระเบียบ และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตั้งมั่นบนพื้นฐาน การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส”

พันธกิจ

  1. จัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ตรงตามเวลาและความต้องการของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
  2. บริหารพัสดุให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
  3. ซ่อมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานพัสดุ
  5. เผยแพร่ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพัสดุ