จรรยาบรรณ/ค่านิยม

จรรยาบรรณ

  1. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จากบริษัท/ห้าง/ร้านค้า หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำ
  2. ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับงานหรือไม่ได้รับงาน
  3. ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความขยันหมั่นเพียร
  4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และเสียสละ
  5. ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
  6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยม

พัฒนาตน พัฒนางาน ทำงานเป็นทีม