ระเบียบงานพัสดุ

กฏระเบียบ ข้อบังคับงานพัสดุ จะประกอบไปด้วยกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ ทั้งของทางภาครัฐ และุมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
  • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
  • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549