โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายพัสดุ เป็นหน่วยงานกลางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่ายการเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่วยพัสดุที่ชำรุด การทำทะเบียนพัสดุการทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างการเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพพัสดุรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้