การแก้ไขสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง

การแก้ไขสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหลักการสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ ยกเว้น

  1. แก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือ
  2. แก้ไขโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ การแก้ไขสัญญาอยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้าแก้ไขสัญญาแล้วมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ก็ให้ตกลงไว้ในสัญญาไปพร้อมกัน