ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ

การจัดหาพัสดุไม่ว่าจะเป็นประเภทใด มีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญ 5 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการตามลำดับอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถดำเนินการสลับขั้นตอนได้ คือ

  1. การรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ
  2. การดำเนินการจัดหาพัสดุ
  3. การขออนุมัติ
  4. การทำสัญญา
  5. การตรวจรับ