โครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุ และการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา

งานพัสดุจัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุ และการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา” ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ ดังนี้