เอกสารสำหรับจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

 

การจัดทำข้อมูลผู้ขายเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐนั้น เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจและป้องกันข้อผิดพลาด เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลผู้ขายที่ผู้ประกอบการ จะต้องใช้ยื่นให้กับหน่วยงาน เพื่อประกอบการสร้างข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานโดยครบถ้วนทุกรายการตามที่ระบุ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมเขียนชื่อ ตัวบรรจงในสำเนาทุกแผ่น ดังนี้

บุคคลธรรม

  1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัญชีธนาคารของร้านค้าที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองสำเน า 1 ฉบับ(บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย)

นิติบุคคล

  1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัญชีบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ฯลฯ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองบริษัท / วัตถุประสงค์ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท/ห้าง/ร้านที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ (บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย)