เอกสารสำหรับจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

  การจัดทำข้อมูลผู้ขายเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐนั้น เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจและป้องกันข้อผิดพลาด เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลผู้ขายที่ผู้ประกอบการ จะต้องใช้ยื่นให้กับหน่วยงาน เพื่อประกอบการสร้างข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานโดยครบถ้วนทุกรายการตามที่ระบุ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมเขียนชื่อ ตัวบรรจงในสำเนาทุกแผ่น ดังนี้ บุคคลธรรม สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา

Read more

โครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุ และการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา

งานพัสดุจัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุ และการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา” ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ ดังนี้ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา การจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ MIS

Read more

ผู้มีสิทธิอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP

ผู้มีสิทธิอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง อนุมัติการลงทะเบียน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนกลาง กรณีหน่วยงานส่วนกลาง มีสถานที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค จะหมายถึงเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมเท่านั้น ผู้ค้ากับภาครัฐ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติการลงทะเบียน

Read more

การเข้าสู่ระบบ e-GP ครั้งแรกภายหลังการลงทะเบียน (First Time Login)

การบอกเลิกสัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาได้ดังนี้ เมื่อหน่วยจัดซื้อภาครัฐ และผู้ค้ากับภาครัฐกรอกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ระบบจะกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้อัตโนมัติ และแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบทาง e-mailจากนั้นจะต้องเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Login) ภายใน 10 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติทาง e-mail เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานในระบบ e-GP ได้ในครั้งต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ระบบจะลบข้อมูลผู้ลงทะเบียนออกจากระบบ

Read more

การแก้ไขสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง

การแก้ไขสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหลักการสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ ยกเว้น แก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือ แก้ไขโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ การแก้ไขสัญญาอยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้าแก้ไขสัญญาแล้วมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ก็ให้ตกลงไว้ในสัญญาไปพร้อมกัน

Read more