เอกสารสำหรับจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

  การจัดทำข้อมูลผู้ขายเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐนั้น เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจและป้องกันข้อผิดพลาด เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลผู้ขายที่ผู้ประกอบการ จะต้องใช้ยื่นให้กับหน่วยงาน เพื่อประกอบการสร้างข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานโดยครบถ้วนทุกรายการตามที่ระบุ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมเขียนชื่อ ตัวบรรจงในสำเนาทุกแผ่น ดังนี้ บุคคลธรรม สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนา

Read more

โครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุ และการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา

งานพัสดุจัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุ และการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา” ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ ดังนี้ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา การจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ MIS

Read more